Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

niedonaprawienia
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viamefir mefir
niedonaprawienia
7874 de96 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamefir mefir

January 19 2020

niedonaprawienia
8112 5f28 420
niedonaprawienia
8112 5f28 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
niedonaprawienia
2870 55e2 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
0246 4ec4 420
Reposted fromSaturnine Saturnine viasarazation sarazation
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

January 18 2020

niedonaprawienia
niedonaprawienia
9758 4b6f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niedonaprawienia
1351 c22e 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianowaczi nowaczi
niedonaprawienia
niedonaprawienia
1406 d031 420
Reposted fromxawery xawery viatoskalatte toskalatte
niedonaprawienia
niedonaprawienia
0932 2b4a 420
Reposted fromnutt nutt viaramoneska ramoneska
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaramoneska ramoneska
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaramoneska ramoneska
niedonaprawienia
6949 98a0 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaramoneska ramoneska
niedonaprawienia
9394 719f 420
Reposted fromanheros anheros viaramoneska ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl