Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

niedonaprawienia
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
niedonaprawienia
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niedonaprawienia
Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał cię sprowadzić do poziomu własnej beznadziei.
— Jakub Żulczyk
niedonaprawienia
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialenka024 lenka024
niedonaprawienia
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr vialenka024 lenka024
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl