Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

3833 6160 420
Reposted fromamatore amatore viapuremindx puremindx
niedonaprawienia
8406 ae1e 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapuremindx puremindx
niedonaprawienia
1820 0dd5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuremindx puremindx
niedonaprawienia
6535 854b 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
niedonaprawienia
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapuremindx puremindx

June 20 2017

niedonaprawienia
1923 8afd 420
Reposted fromepi epi viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
niedonaprawienia
6491 f85b 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
niedonaprawienia
1815 a3f8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
niedonaprawienia
niedonaprawienia
0626 b752 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionable fashionable
niedonaprawienia
6161 e100 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viamirosia mirosia
niedonaprawienia
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
niedonaprawienia
niedonaprawienia
6746 66f5 420
7173 aad3 420

bunny–claws:

Credit: @mystique.vp

Reposted fromyellowblog yellowblog viaoversensitive oversensitive
niedonaprawienia
9515 6df2 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaoversensitive oversensitive
niedonaprawienia
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoversensitive oversensitive
niedonaprawienia
3077 2f4e 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaucieknijmi ucieknijmi
niedonaprawienia
1497 b34a 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl