Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

niedonaprawienia
9476 4508 420
niedonaprawienia

February 13 2018

niedonaprawienia
5691 ea06 420
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
niedonaprawienia
8855 8c15 420
Reposted fromhaszek haszek viagdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viazapachsiana zapachsiana
niedonaprawienia
6917 2105 420
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viazapachsiana zapachsiana
niedonaprawienia
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viazapachsiana zapachsiana
4111 1a72 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazapachsiana zapachsiana
niedonaprawienia
3224 213f 420
Reposted fromtichga tichga viazapachsiana zapachsiana
niedonaprawienia
5219 83a3 420
Reposted fromkaiee kaiee viazapachsiana zapachsiana

February 08 2018

niedonaprawienia
2620 d7f3 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabagatela bagatela
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
niedonaprawienia
1634 55c9 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
niedonaprawienia
7583 287d 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
niedonaprawienia
1491 f9cb 420
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
2183 3a3a 420
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl