Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

niedonaprawienia
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaxannabelle xannabelle
niedonaprawienia
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
niedonaprawienia
6121 fa11 420
Reposted fromsaku saku viadefinicjamilosci definicjamilosci
5859 bb32 420

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

niedonaprawienia

April 26 2017

niedonaprawienia
8191 c560 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
2623 1258 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuremindx puremindx
niedonaprawienia

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viapuremindx puremindx
niedonaprawienia
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viapuremindx puremindx
niedonaprawienia
niedonaprawienia
4510 0e2f 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viachrzrzrz chrzrzrz
niedonaprawienia
3667 ec8a 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niedonaprawienia
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niedonaprawienia
niedonaprawienia
9900 ff35
THAT body
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
niedonaprawienia
3325 6fad 420
Reposted fromheroes heroes viabadblood badblood
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
niedonaprawienia
niedonaprawienia
1085 53ee 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viahomczi homczi
niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl